Vereniging

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging, die is opgericht op vierentwintig juni 1925, draagt de naam: Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers". Zij is gevestigd te Eindhoven.

Doel en middelen

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het op niet-beroepsmatige wijze beoefenen van de zangkunst in verenigingsverband op een zo hoog mogelijk artistiek niveau.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. aantrekken van een eerste dirigent, tweede dirigent en/of repetitor, die op verantwoorde artistieke wijze aan de activiteiten leiding kunnen geven;
  2. het verwerven en behouden van een geschikte repetitieruimte;
  3. het wekelijks houden van repetities;
  4. het regelmatig bijhouden en vernieuwen van het repertoire;
  5. het geven van ten minste één openbaar concert per jaar;
  6. het bevorderen van de muzikale scholing van de leden;
  7. het onderhouden en uitbreiden van een eigen muziekbibliotheek;
  8. het organiseren van activiteiten, die de sociale contacten tussen de leden onderling bevorderen;
  9. het door voorlichting stelselmatig bevorderen van de positieve naamsbekendheid van de vereniging en bekend maken van de activiteiten van de vereniging;
  10. het leggen en onderhouden van contacten met derden, die voor de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn;
  11. het verwerven van de nodige financiële middelen.

Leden en ereleden

Artikel 3

 1. De vereniging kent leden en ereleden.
 2. Leden zijn alle natuurlijke personen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld om lid te worden en als zodanig zijn aangenomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd.
 4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn opgenomen.

Procedure voor toelating leden

Artikel 4

 1. Zij, die lid willen worden, melden zich daartoe schriftelijk bij het bestuur met gebruikmaking van een door de secretaris te verstrekken formulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de secretaris.
 2. De namen van hen, die zich overeenkomstig het eerste lid bij het bestuur hebben gemeld, worden binnen een maand na de melding schriftelijk bekend gemaakt aan de leden.

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden met inachtneming van het gestelde in het tweede lid van dit artikel en kan daaraan voorwaarden verbinden.
 2. Lid kunnen worden zij, die:
  1. de leeftijd hebben bereikt van zestien jaar;
  2. ten overstaan van de dirigent of van een door de dirigent daartoe aangewezen plaatsvervanger een proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd;
  3. niet getroffen worden door een bezwaar, zoals bedoeld in het derde lid, dat door het bestuur wordt overgenomen.
 1. De leden kunnen binnen twee maanden na de bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, schriftelijk aan het bestuur berichten, dat zij bezwaar hebben tegen de toelating. Dit bezwaar dient te worden gemotiveerd.
 2. Indien het bestuur iemand, die zich als lid aanmeldt, niet toelaat, deelt het zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee aan betrokkene. Het bestuur vermeldt hierbij, dat betrokkene daartegen binnen een maand beroep kan instellen bij de algemene ledenvergadering door het indienen van een beroepschrift bij de secretaris van de vereniging. Dit is niet mogelijk ingeval de niet-toelating berust op het ontbreken van voldoende stemkwaliteit. Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering onverwijld op de hoogte van de niet-toelating. Indien betrokkene beroep instelt, kan de algemene ledenvergadering in een daartoe binnen een maand bijeen te roepen vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 4. Wanneer iemand als lid is toegelaten, wordt dit aan de leden bekend gemaakt. Leden, die overeenkomstig het derde lid van dit artikel bezwaren hebben geuit tegen de toelating, krijgen een afzonderlijk met redenen omkleed antwoord.
 5. Zij, die als lid zijn toegelaten, worden hiervan onmiddellijk schriftelijk door het bestuur in kennis gesteld en ontvangen daarbij tevens een afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 6. Het lidmaatschap gaat alsdan in op de eerste van de maand, volgende op die, waarin zij als zodanig zijn toegelaten.
 7. Zij, die als lid zijn toegelaten, dienen binnen zes maanden na de ingangsdatum van hun lidmaatschap eenmalig een entreegeld te betalen voor de door de vereniging te maken kosten voor uniformering, aanschaf van muziek e.d. De hoogte van dit entreegeld wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Procedure voor benoeming en ontslag van ereleden

Artikel 6

 1. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur wegens hun zeer grote verdiensten voor de vereniging.
 2. Een oud-voorzitter kan door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd worden tot ere-voorzitter.
 3. Een oud-dirigent kan door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd worden tot ere-dirigent.
 4. Een ere-voorzitter en/of ere-dirigent genieten dezelfde rechten als de ereleden.
 5. Ereleden kunnen als zodanig worden ontslagen door de algemene ledenvergadering. Daarbij is het bepaalde in artikel 11, vierde lid, aanhef en onder b en c, vijfde en zesde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

Ereleden, benoemd overeenkomstig het gestelde in artikel 6, eerste lid, hebben alle rechten van de leden, behalve stemrecht. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.Zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde concerten en andere evenementen gratis bij te wonen.

Contributie en andere verplichtingen

Artikel 8

 1. De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie, zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Leden, die na één januari lid geworden zijn, betalen een contributie naar tijdsgelang, ingaande vanaf de datum, waarop zij door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 3. Leden, die in de loop van het jaar hun lidmaatschap beëindigen, betalen een contributie naar tijdsgelang tot en met de maand van beëindiging.

Artikel 9

 1. De leden zijn verplicht alle repetities en concerten bij te wonen, tenzij zij om ernstige redenen zijn verhinderd en met uitzondering van de repetities, die het bestuur als niet-verplicht heeft aangemerkt.
  Indien een lid om ernstige redenen is verhinderd een repetitie of concert bij te wonen, geeft het daarvan kennis aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd een lid, dat naar het oordeel van het bestuur te weinig repetities bijwoont na overleg met de dirigent van het meewerken aan concerten uit te sluiten, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onder c.
 2. Het bestuur stelt ieder jaar een overzicht van repetities en concerten vast. Hierin wordt een vakantie opgenomen van circa zes weken tussen medio juni en september van enig kalenderjaar, welke wordt afgestemd op de vakantie voor het basisonderwijs in Eindhoven.

Schorsing van leden

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd bij wijze van disciplinaire maatregel een lid te schorsen, wanneer dit lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging of van een of meer andere leden op onredelijke wijze schaadt.
 2. Een schorsing kan voor een periode van ten hoogste drie maanden worden opgelegd en kan één maal met ten hoogste drie maanden worden verlengd.
 3. Het bestuur stelt het lid bij aangetekende brief in kennis van de schorsing respectievelijk de verlenging daarvan onder opgave van de redenen, die tot de schorsing respectievelijk de verlenging daarvan hebben geleid.
 4. Betrokkene kan binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving, zoals bedoeld in het derde lid, schriftelijk bij de algemene ledenvergadering beroep instellen tegen de schorsing respectievelijk de verlenging daarvan. Het beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging.
 5. De secretaris roept na ontvangst van het beroepschrift onverwijld de algemene ledenvergadering bijeen. Deze bijeenkomst moet binnen een maand na de ontvangst van het beroepschrift worden gehouden.
 6. De algemene ledenvergadering neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld door haar te worden gehoord. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd een schorsing met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 7. De schorsing eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, als:
  1. het bestuur voor het einde van de schorsingstermijn aan het betrokken lid geen mededeling heeft gedaan inzake opzegging of ontzetting, zoals bedoeld in artikel 11 en als
  2. de algemene ledenvergadering voor het einde van de schorsingstermijn geen besluit heeft genomen, zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel.
 1. Gedurende de schorsing kan het lid niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en kan het zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet uitoefenen.

Einde lidmaatschap

Artikel 11

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
  3. schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur;
  4. ontzetting namens de vereniging door het bestuur.
 1. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan geschieden tegen het einde van iedere maand en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Indien bij de opzegging geen datum wordt vermeld, wordt het lidmaatschap geacht te zijn beëindigd tegen het einde van de maand, waarin de opzegging is gedaan.
 2. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging overeenkomstig het eerste lid, onder c, van dit artikel kan geschieden,
  1. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
  2. wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt dan wel handelingen verricht, welke strijdig zijn met de belangen van de vereniging;
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Ontzetting overeenkomstig het eerste lid, onder d, van dit artikel kan geschieden, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het bestuur en/of de algemene ledenvergadering of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschieden ten aanzien van een bestuurslid door de algemene ledenvergadering. In zo'n geval staat geen beroep open.

Artikel 12

Het bestuur stelt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis van een besluit tot opzegging en/of ontzetting.

Artikel 13

 1. Van een besluit, zoals bedoeld in artikel 12, staat voor de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 11, zesde lid. Het beroepschrift wordt daartoe ingediend bij de secretaris van de vereniging.
 2. De secretaris roept na ontvangst van het beroepschrift onverwijld de algemene ledenvergadering bijeen. Deze bijeenkomst moet binnen een maand na de ontvangst van het beroepschrift worden gehouden.
 3. De algemene ledenvergadering neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld door haar te worden gehoord.

Artikel 14

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.

Donateurs

Artikel 15

 1. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage per jaar.
 2. De donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. Het bestuur houdt een register bij, waarin van alle donateurs de naam, het adres en het bedrag van de met hen overeengekomen jaarlijkse bijdrage worden opgenomen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 16

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of in de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Voor zover deze statuten erin voorzien, dat bepaalde aangelegenheden nader in een reglement moeten of kunnen worden geregeld, is de algemene ledenvergadering bevoegd zodanig reglement vast te stellen. Daarbuiten is de algemene ledenvergadering steeds bevoegd andere aangelegenheden betreffende de interne gang van zaken bij reglement te regelen. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Zodanig besluit moet worden genomen met inachtneming van dezelfde formaliteiten als gelden voor een besluit tot statutenwijziging. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Artikel 17

 1. Ten minste één maal per jaar komt de algemene ledenvergadering bijeen. Deze bijeenkomst heeft plaats binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
 2. Op deze bijeenkomst komen aan de orde:
  1. het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;
  2. de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar met een toelichting;
  3. het verslag van de kascontrolecommissie, zoals bedoeld in artikel 40;
  4. de benoeming van de in artikel 40 genoemde kascontrolecommissie;
  5. voorziening in de vacatures, die in het bestuur ontstaan respectievelijk ontstaan zijn;
  6. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  7. de contributie voor het komende verenigingsjaar.
 1. De begroting en de contributie voor het komende verenigingsjaar kunnen ook in een op een later tijdstip te houden bijeenkomst van de algemene ledenvergadering worden vastgesteld, mits voor de aanvang van het komende verenigingsjaar.

Artikel 18

De algemene ledenvergadering komt voorts bijeen:

 1. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;
 2. wanneer de wet of de statuten daartoe verplichten;
 3. wanneer ten minste vijf leden of zo veel leden als te zamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering uit te brengen, zulks schriftelijk met redenen omkleed aan het bestuur verzoeken en alsdan binnen vier weken na ontvangst van het desbetreffende verzoek.

Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering

Artikel 19

Indien aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 18, onder c, binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door zelf de schriftelijke uitnodigingen toe te zenden aan alle leden.
Pas wanneer het bestuur weigert daartoe het adressenbestand volgens het in artikel 3, vierde lid, bedoelde register ter beschikking te stellen, kan worden volstaan met het plaatsen van een advertentie in ten minste een te Eindhoven en omstreken veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de bijeenkomst en het opstellen van de notulen.

Artikel 20

 1. De oproep voor de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering wordt ten minste vier weken voor de datum, waarop de vergadering zal worden gehouden, aan alle leden toegezonden, vergezeld van een voorlopige agenda.
 2. De oproep vermeldt tijdstip en plaats van de bijeenkomst, alsmede de plaats waar en de tijd gedurende welke op ten minste vijf dagen voor de datum van de bijeenkomst de stukken die op de agenda betrekking hebben, ter inzage zullen worden gelegd, voor zover deze niet aan alle leden worden toegezonden.
 3. De definitieve agenda voor de algemene ledenvergadering wordt ten minste een week voor de datum, waarop de bijeenkomst wordt gehouden, aan alle leden toegezonden.

Artikel 21

De leden kunnen bij het bestuur schriftelijk agendapunten voorstellen voor de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering. Deze voorstellen moeten uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde datum zijn ingediend.

Artikel 22

Indien een schriftelijk voorgesteld agendapunt voorzien is van ten minste vijf geldige handtekeningen van leden, is het bestuur gehouden dat punt te agenderen.

Toegang bijeenkomst algemene ledenvergadering

Artikel 23

 1. Toegang tot de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering hebben:
  1. alle leden, die niet geschorst zijn, behoudens het bepaalde in het derde lid;
  2. de ere-leden;
  3. de dirigent.
 1. Over toelating van andere dan in het eerste lid bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 2. Een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing respectievelijk opzegging of ontzetting wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 3. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij schriftelijke volmacht is niet toegestaan.

Leiding en notulering bijeenkomst algemene ledenvergadering

Artikel 24

 1. De bijeenkomst van de algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke bijeenkomst worden door de secretaris of een andere, daartoe door de voorzitter aangewezen, persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene ledenvergadering worden voorgelegd en na vaststelling door de algemene ledenvergadering worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. Zij, die de algemene ledenvergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 25

De algemene ledenvergadering kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen, die op de agenda voorkomen.

Artikel 26

Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 27

 1. Het in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan heeft een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de aanwezige leden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen, worden alle besluiten door de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 28

 1. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk met gesloten niet-ondertekende briefjes gestemd.
 2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Indien bij een stemming over de keuze tussen personen op geen van de personen de volstrekte meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen verkregen.
  Indien niet kan worden uitgemaakt tussen welke twee personen de herstemming moet plaatsvinden, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkregen, wordt door een tussenstemming uitgemaakt, tussen welke personen een herstemming zal plaatsvinden.
  Indien bij de tussenstemming respectievelijk de herstemming de stemmen staken of op meer dan een persoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot.

Het bestuur

Artikel 29

 1. Het bestuur draagt zorg, dat het doel van de vereniging wordt nagestreefd; het waakt over de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en over de uitvoering van de geldig genomen besluiten.
  Het handelt daarbij met inachtneming van de besluiten van de algemene ledenvergadering.
 2. Bij de uitvoering van de in het eerste lid vermelde taak is het bestuur, behoudens het bepaalde in deze statuten en het huishoudelijk reglement, bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer, daaronder begrepen alle beschikkingshandelingen en alle overige handelingen, welke ter bereiking van het doel van de vereniging nodig of gewenst zijn.
 3. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de functie van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur stelt de taak van iedere commissie vast en kan deze wijzigen. Het is ook bevoegd een commissie te allen tijde weer op te heffen. Van de instelling, samenstelling en taakstelling van een commissie, van de wijziging daarvan alsmede van de opheffing van een commissie doet het bestuur mededeling aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd ten behoeve van een commissie als hier bedoeld een reglement op te stellen en te wijzigen, welk reglement niet valt onder het gestelde in artikel 16, tweede lid van deze statuten. Bij opheffing van een commissie vervalt het daarvoor opgestelde reglement.

Aantal en benoeming van bestuursleden

Artikel 30

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Met inachtneming hiervan wordt het aantal bestuursleden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Bestuursleden worden uit de leden gekozen, met dien verstande, dat één bestuurslid van buiten de vereniging kan worden benoemd. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren.
 3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. In dat geval maakt de vice-voorzitter tevens deel uit van het dagelijks bestuur.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden uit een of meer voordrachten, behoudens het bepaalde in het vijfde lid. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd het bestuur alsmede ten minste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de bijeenkomst meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet ten minste één week vóór de datum van de bijeenkomst schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Indien het aantal voordrachten gelijk is aan of minder is dan het aantal vacatures, waarin moet worden voorzien, kan de besluitvorming bij acclamatie geschieden, tenzij een van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een overeenkomstig het tweede lid benoemd bestuurslid van buiten de vereniging is gelijk gesteld met de leden met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 5, tweede lid, sub b, op dit bestuurslid niet van toepassing is.

Rooster van aftreden en vervanging dagelijks bestuur

Artikel 31

 1. De leden van het bestuur treden af volgens een rooster, zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel en wel in de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van deze statuten.
 2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, volgens hetwelk elke drie jaren alle bestuursleden aftreden en wel zodanig, dat ieder jaar bij toerbeurt een evenredig deel der leden aftreedt, dat een derde van het aantal bestuursleden zoveel mogelijk nabij komt. Ieder jaar stelt het bestuur binnen drie weken na de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, het rooster opnieuw vast.
 3. Tegelijk met het rooster, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, wordt vastgesteld welke bestuursleden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zullen vervangen.
 4. Binnen zes weken na de in het tweede lid bedoelde bestuursvergadering wordt de leden schriftelijk mededeling gedaan van de besluiten inzake het rooster van aftreden en de vervanging.
 5. Bij de regeling van de vervanging dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het rooster van aftreden, opdat niet een bestuurslid en zijn vervanger tegelijk aftreden.
 6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester treden - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - niet gelijktijdig in enig jaar af.
 7. Een nieuw bestuurslid treedt af op de datum, waarop degene in wiens vacature hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

Aftreden, schorsing en ontslag bestuursleden

Artikel 32

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. bedanken als bestuurslid;
  3. overlijden;
  4. doordat het bestuurslid krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in staat van failissement verkeert, surséance van betaling heeft gekregen dan wel op andere grond krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  5. door aftreden volgens rooster;
  6. door ontslag krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe dit orgaan te allen tijde bevoegd is. Het besluit wordt schriftelijk aan het bestuurslid meegedeeld.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Schorsing of ontslag van een bestuurslid laat op zichzelf diens rechten en verplichtingen als lid van de vereniging onaangetast.
 3. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De algemene ledenvergadering kan aan een bestuurslid een vaste onkostenvergoeding toekennen.
 4. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk de algemene ledenvergadering bijeen te roepen, ten einde in de open plaats(en) te voorzien.

Vertegenwoordiging

Artikel 33

 1. Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen de vereniging zowel in als buiten rechte.
 2. De voorzitter wordt bij ontstentenis te dezer zake vervangen door de vice-voorzitter; de secretaris door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 3. De penningmeester vertegenwoordigt de vereniging voor het beschikken over saldi bij banken.
 4. Bij ontstentenis van de penningmeester te dezer zake wijst het bestuur een ander bestuurslid aan.
 5. Het tekenen van stukken, die geen verbintenis of kwijting namens de vereniging inhouden, geschiedt door de secretaris.
 6. Het bestuur bepaalt in welke gevallen mede-ondertekening door de voorzitter dient plaats te hebben.

Artikel 34

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, die ertoe strekken, dat de vereniging:

 1. registergoederen verkrijgt, vervreemdt of bezwaart;
 2. zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 3. zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Deze bevoegdheid wordt echter slechts gegeven onder de voorwaarden, dat:

 1. het aangaan van de overeenkomst past binnen de in artikel 2 omschreven doelstelling;
 2. het bestuur tot het aangaan daarvan heeft besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is en
 3. de algemene ledenvergadering vooraf haar goedkeuring daaraan heeft verleend.

Artikel 35

Het bestuur kan voor de vereniging ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. Het kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit zich daartegen verzet.

Bestuursvergaderingen

Artikel 36

 1. Voor zover het bestuur niet anders bepaalt, vergadert het bestuur zo vaak de voorzitter dit wenselijk acht, doch ten minste zes maal per jaar. Voorts komt het bestuur bijeen, indien ten minste twee andere bestuursleden daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de secretaris.
 2. De secretaris roept de vergaderingen bijeen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen. Indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kan op het niet in acht nemen van deze termijn geen beroep worden gedaan.

Artikel 37

 1. Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. Als in een vergadering het vereiste aantal bestuursleden, zoals bedoeld in het eerste lid, niet aanwezig is, dan kan in een tweede vergadering over de voor de eerstbedoelde vergadering geagendeerde onderwerpen alsnog worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, mits:
  1. deze met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen vier weken na de eerstbedoelde vergadering wordt gehouden;
  2. in de oproeping uitdrukkelijk wordt vermeld, dat over bedoelde onderwerpen thans aldus kan worden besloten vanwege het ontbreken van het vereiste quorum in de eerstbedoelde vergadering.
 1. Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 2. Ieder bestuurslid brengt slechts één stem uit. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de andere bestuursleden een schriftelijke stemming gewenst acht en daarvan voor de stemming blijk geeft. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een van de bestuursleden hoofdelijke stemming verlangt.
 4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen bestuurslid notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering ter vaststelling worden overgelegd en na de vaststelling worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. In dat geval is vereist, dat elk bestuurslid aan de stemming deelneemt en zijn stem schriftelijk uitbrengt. Ook bij deze stemming is stemmen bij volmacht niet toegestaan.

Geldmiddelen

Artikel 38

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. bijdragen van begunstigers, donateurs en/of sponsors;
 3. subsidies;
 4. inkomsten uit concerten;
 5. inkomsten uit andere optredens;
 6. inkomsten uit financiële acties;
 7. alle andere inkomsten.

Verenigingsjaar, jaarverantwoording en controle

Artikel 39

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.
 2. Het bestuur is verplicht omtrent de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging op te maken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende tien jaren te bewaren.
 5. Behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering brengt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden door het gehele bestuur ondertekend. Ontbreekt daarbij de handtekening van een of meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder de jaarstukken met opgave van de re
  den melding gemaakt. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Kascontrolecommissie

Artikel 40

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van ten minste twee leden en een reserve-lid, die geen deel uitmaken van het bestuur. Zij worden voor ten hoogste drie jaren benoemd en zijn daarna niet herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 17, verslag van haar bevindingen uit. Het onderzoek heeft plaats in het bijzijn van de penningmeester.

Artikel 41

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 42

Indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich na overleg met het bestuur op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 43

De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd de commissie van haar taak te ontheffen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Materiaal en kleding

Artikel 44

 1. Het bestuur stelt de voor de studie en uitvoering benodigde muziekpartijen gratis aan de leden ter beschikking. De leden zijn verplicht deze muziekpartijen na het concert of op een verzoek van het bestuur in goede staat weer in te leveren.
  Elk lid is financieel aansprakelijk voor de aan hem ter beschikking gestelde muziekpartijen, die verloren of in het ongerede zijn geraakt.
 2. Het bestuur stelt voor concerten en andere door het bestuur te bepalen gelegenheden aan de leden kleding ter beschikking.
  De leden zijn verplicht op de concerten en andere door het bestuur te bepalen gelegenheden de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding te dragen.
  De leden zijn verplicht deze kleding bij beëindiging van het lidmaatschap of op een verzoek van het bestuur in goede staat en schoon weer in te leveren. Elk lid is financieel aansprakelijk voor de aan hem ter beschikking gestelde kleding, die verloren of in het ongerede is geraakt.

Statutenwijziging

Artikel 45

 1. De statuten kunnnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits deze is bijeengeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen worden gedaan door het bestuur of een aantal leden, dat tezamen ten minste één/vierde van het totaal aantal leden vertegenwoordigt. Zij moeten binnen twee maanden na indiening in behandeling worden genomen door de algemene ledenvergadering.
  De oproepingsbrief voor de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering moet ten minste vier weken tevoren worden toegezonden aan alle leden en moet het gehele voorstel en een toelichting hierop bevatten.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is.
 4. Indien in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in het eerste lid, niet ten minste twee/derde van de leden aanwezig blijkt te zijn, dan kan in een tweede bijeenkomst alsnog tot de voorgestelde wijziging worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits:
  1. deze bijeenkomst met inachtneming van de voorgeschreven oproepingstermijn binnen acht weken na de eerstbedoelde bijeenkomst wordt gehouden;
  2. in de oproeping uitdrukkelijk wordt vermeld, dat thans aldus kan worden besloten vanwege het ontbreken van het vereiste aantal aanwezige leden in de eerstbedoelde bijeenkomst;
  3. precies hetzelfde voorstel in stemming wordt gebracht als voor de eerstbedoelde bijeenkomst was geagendeerd en
  4. het besluit genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 1. De gewijzigde tekst van de statuten is van kracht vanaf de datum volgende op de dag, waarop de wijziging(en) in een notariële akte is (zijn) vastgelegd. Het bestuur stelt de leden hiervan op de hoogte.
 2. Het bestuur is gehouden de tekst van de gewijzigde statuten binnen drie maanden na het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging ter kennis van de leden te brengen.
 3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het verenigingenregister, waar de vereniging is ingeschreven.

Ontbinding

Artikel 46

 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. Het bepaalde in het tweede en vierde lid van artikel 45 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald, waarop de vereniging wordt ontbonden.
 4. De vereniging wordt bovendien ontbonden:
  1. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  2. door rechterlijke uitspraak in de gevallen in de wet bepaald;
  3. door het geheel ontbreken van leden.
 1. De ontbinding van de vereniging wordt ingeschreven in het verenigingenregister, waarin de vereniging is ingeschreven. In geval van ontbinding krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering geschiedt de inschrijving door de in artikel 47, vierde lid, bedoelde vereffenaars. In geval van ontbinding wegens het geheel ontbreken van leden geschiedt de inschrijving van de ontbinding door de laatste bestuursleden of door de vereffenaars, zoals bedoeld in artikel 47, zesde lid.

Vereffening

Artikel 47

 1. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
 3. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden "in liquidatie" worden toegevoegd.
 4. In het geval, dat de vereniging is ontbonden ingevolge een besluit van de algemene ledenvergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere personen tot vereffenaar zijn benoemd.
 5. In de gevallen, genoemd in artikel 46, vierde lid, sub a respectievelijk sub b, geschiedt de vereffening door de curator in het faillissement respectievelijk de door de rechtbank benoemde vereffenaar(s).
 6. In het geval, genoemd in artikel 46, vierde lid, sub c, worden de vereffenaars op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechtbank benoemd.
 7. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel, waarbij de bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.
 8. Na afloop van de vereffening blijven de administratie en de boekhouding van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, die daartoe door de algemene ledenvergadering is benoemd.

Huishoudelijk reglement

Artikel 48

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, aanvullen en wijzigen. Het reglement mag geen bepaling bevatten in strijd met de wet en/of deze statuten. De bepalingen van artikel 45 zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 49

 1. In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. Wanneer een dergelijke beslissing vanwege het belang van de vereniging geen uitstel gedoogt, beslist het bestuur.
 2. Van deze beslissing stelt het bestuur de leden binnen twee maanden, nadat zij is genomen, in kennis op straffe van nietigheid. De leden hebben de mogelijkheid de beslissing in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, daartoe bijeengeroepen overeenkomstig artikel 20, bij gewone meerderheid aan uitgebrachte stemmen, nietig te verklaren. Daarbij kunnen de leden andere besluiten nemen staande de vergadering, met dien verstande, dat daardoor geen te goeder trouw verkregen rechten van derden worden geschaad.

Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering van de Zangvereniging "De Roostenzangers" op 17 maart 1994.

w.g. M.C. van den Berge, voorzitter

w.g. J.C.J.M. van Dijk, secretaris

Deze statutenwijziging is vastgelegd in een notariële akte, die op 10 november 1994 voor notaris meester Arie-Jan Andreas Dionysius Marie Pigmans, notaris ter standplaats Eindhoven, is verleden. Derhalve zijn de gewijzigde statuten per 11 november 1994 in werking getreden.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer V 40236971.

(Pagina laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023)