Vereniging

Privacyverklaring van het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers"

1. Inleiding.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). Organisaties, die persoonsgegevens verwerken en bewaren moeten kunnen aantonen, dat zij zich aan deze nieuwe wet houden.

De wet kent drie belangrijke thema’s:

  1. Het bewaren en bewerken van persoonsgegevens;
  2. Het beschermen van persoonsgegevens;
  3. Het melden van datalekken bij de toezichthouder.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

E.G.K. De Roostenzangers verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt of verstrekt. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt bij aanmelding als lid, projectzanger of donateur van het koor.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

naam
geboortedatum
adres en woonplaats
telefoon
e-mailadres
banknummer
stemgroep.

E.G.K. De Roostenzangers verwerkt de gegevens van de leden primair voor het voeren van een ledenadministratie en een financiële administratie. Een aantal gegevens is ook nodig om te kunnen aantonen dat E.G.K. De Roostenzangers voldoet aan de subsidievoorwaarden van de gemeente Eindhoven. Voor bestuursleden zijn deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat zij gebruik kunnen maken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Betrokkenen hebben het recht op inzage in hun eigen gegevens en hebben het recht op correctie en verwijdering van gegevens, mits dat niet de subsidie van de gemeente Eindhoven in de weg staat. U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens sturen aan het secretariaat van E.G.K. De Roostenzangers. Uiterlijk vier weken na uw verzoek zal hierop gereageerd worden.

3. Bewaartermijn van persoonsgegevens.

E.G.K. De Roostenzangers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap zal E.G.K. De Roostenzangers de persoonsgegevens van de betrokken persoon binnen één jaar verwijderen of totdat de relatie met het koor volledig is beëindigd. (Die relatie kan bijv. zijn, dat er nog bezittingen van het koor moeten worden ingeleverd).

4. Delen van persoonsgegevens met derden.

De leden van het bestuur en de beheerder van de website hebben inzage in de persoonsgegevens die toevertrouwd zijn aan E.G.K. De Roostenzangers. E.G.K. De Roostenzangers deelt persoonsgegevens van leden met derden uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie. De betrokken partijen zijn de gemeente Eindhoven en het Centrum voor de Kunsten Eindhoven, dat de subsidieaanvragen beoordeelt. In e-mails aan meerdere personen wordt er geadresseerd in een zogenaamde “bcc-lijst”, zodat e-mailadressen voor anderen onzichtbaar blijven.

5. Website.

E.G.K. De Roostenzangers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek aan de website (https://roostenzangers.nl). Namen van de leden staan in het gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor leden Foto’s van leden, ex-leden, ereleden en anderen worden uitsluitend met hun nadrukkelijke toestemming geplaatst op het openbare deel van de website.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

E.G.K. De Roostenzangers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van E.G.K. De Roostenzangers.

7. Vaststelling.

Deze privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 oktober 2018 en de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2018. Wijzigingen in deze verklaring worden bekendgemaakt via de website.